Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info

S T A N O V Y

DOUBLE ALPHA COMBAT CLUB MICHALOVCE 

 

na základe Zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma tieto

 

Základné ustanovenia

 

 

Článok 1

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

 

 

 1. DOUBLE ALPHA COMBAT CLUB MICHALOVCE  (ďalej len „DACCM“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZoŠ ”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Skrátený názov združenia je DACCM. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia.

 

 1. Sídlom združenia je Kpt. Nálepku 20 , 07101 Michalovce, Slovenská republika.

 

 1. V mene DACCM vykonáva právne úkony predseda a podpredseda DACCM samostatne. Predseda alebo podpredsedovia  DACCM môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene DACCM  písomne splnomocniť inú osobu spôsobilú na konkrétny úkon. V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár

 

 1. Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

 1. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”) je: 35 571 420.

 

 1. DACCM prezentuje svoju činnosť aj použitím svojho loga (Obr. 1), a to najmä na svojich

            dokumentoch a súťažiach organizovaných podľa pravidiel IPSC a Slovenského

            streleckého zväzu . O inom použití loga rozhoduje výlučne  predseda klubu alebo výbor

            klubu DACCM .

Obr. 1 – Logo DACCM

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku

 

 1. Združenie bolo založené a vzniklo ako nezávislá právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania fyzických osôb pôsobiacich v organizovanom streleckom športe podľa medzinárodných pravidiel IPSC , pravidiel Slovenského streleckého zväzu a iných disciplín v športovej streľbe .

 

 1. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.

 

Článok 3

Poslanie a ciele združenia

 

       Poslaním DACCM je predovšetkým :

 

 1. uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a propagovať zmysel streľby ako športovej disciplíny

 

 1. vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu

 

 1. zastupovanie združených športovcov v športových asociáciách

 

 1. napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia

 

 1. zastupovanie záujmu združených športovcov pri styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými fyzickými a právnickými osobami

 

 1. napomáhať budovať, prevádzkovať a udržiavať strelnicu v Michalovciach , ktorú využíva na športové aktivity klubu

 

 1. vedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu s palnými a airsoftovými zbraňami , v duchu napĺňania základných  princípov ” DVC ” :

 

 

 

” DVC ” – Diligentia – Vis – Celeritas  ( Presnosť – Sila – Rýchlosť )

 

 

 

 

Článok 4

Členstvo v DACCM

 

 1. Členstvo v DACCM je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena klubu s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania DACCM .

 

 1. Členom DACCM  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom DACCM iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi .

 

 1.  Členstvo v DACCM je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím predsedníctva  DACCM .

 

 1. Členstvom v DACCM člen DACCM prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám DACCM , ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách , schváleným smerniciam ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov DACCM  vydaným v súlade s nimi .

 

 1. Členstvom v DACCM vzniká príslušnosť k DACCM podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Členovia DACCM a jeho orgány sa podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám majú vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen DACCM je povinný osobitne dbať na dobré meno DACCM a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli poškodiť. Porušovanie princípov slušného správania , požitie dopingových látok ako aj kazenie dobrého mena  považuje DACCM ako závažné disciplinárne previnenie v rozpore s poslaním DACCM .

 

 1. Každý člen DACCM môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z DACCM vystúpiť. Vystúpenie z DACCM nezbavuje vystupujúceho člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči DACCM alebo členom DACCM.

 

 1.  Práva a povinnosti členov DACCM sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi a smernicami DACCM

 

Článok 5

Členstvo fyzickej osoby v DACCM

 

 1. Členstvo v DACCM je dobrovoľné. Každý člen DACCM môže kedykoľvek zo združenia

            vystúpiť.

 

 1. Na vznik členstva v DACCM nie je právny nárok.

 

 1. Členstvo v DACCM je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa jej členov s poslaním združenia.

 

 1. Členstvo fyzickej osoby v DACCM (ďalej len „Členstvo “), vzniká na základe rozhodnutia prijatia predsedníctva DACCM. Žiadosť sa predkladá písomnou alebo elektronickou formou predsedovi DACCM .

 

 1. Členom DACCM  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom DACCM iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi .

 

 1.  Členmi DACCM  sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci, ak majú trvalé bydlisko na území SR,

 

 1. Predsedníctvo môže prijať alebo ustanoviť čestných členov DACCM ktorý sú oslobodený od platenia členských poplatkov, štartovného , brigád a povinností radového člena

Článok 6

Zánik členstva v DACCM

  

           Členstvo v DACCM zaniká :

 1. písomným alebo elektronickým  oznámením o vystúpení z DACCM doručeným predsedovi DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  rozhodnutím Valného  zhromaždenia DACCM o jeho vylúčení - bez náhrady

 

 1. zánikom DACCM

 

 1. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne splatnosti

 

 1. trvalým nezáujmom o činnosť a aktivity klubu

 

 1. vylúčením pre opakované menšie disciplinárne priestupky a porušenia stanov, na ktoré bol člen upozornený písomnou ,elektronickou formou alebo sms predsedom alebo predsedníctvom  klubu - bez náhrady

 

Článok 7

Práva člena DACCM

 

           Člen DACCM má právo :

 

 1. navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch DACCM po dovŕšení 18 rokov

 

 1. byť zastúpený na valnom  zhromaždení DACCM  iným písomne splnomocneným členom DACCM

 

 1. podieľať sa na činnosti DACCM

 

 1.  byť navrhnutý, volený alebo ustanovený do orgánov DACCM  po dovŕšení 18 rokov.

 

 1. doplniť program VZ pred odsúhlasením programu VZ

 

 

 

 

 

 

 

Článok 8

Povinnosti  člena DACCM

 

           Člen DACCM má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy , interné smernice a rozhodnutia orgánov DACCM

 

 1. platiť členské príspevky ktorých výšku a termín splatnosti schvália  orgány DACCM

 

 1. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť DACCM

 

 1. dodržiavať štatút a prevádzkový poriadok strelnice DACCM

 

 1.  platiť účelové príspevky schválené orgánmi DACCM v určenom termíne

 

 1. zúčastniť sa minimálne dvakrát ročne brigády organizovanej za účelom zveľadenia strelnice DACCM a podpory pri akciách organizovaných DACCM. V prípade neúčasti na brigádach a akciách sankcie schvaľuje predsedníctvo  klubu DACCM

 

 1. dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a boja proti manipulácii súťaží

 

 1. oznámiť všetky údaje uvedené v § 80 Zákona č. 440/2015 Z.z.,

 

 1. oznámiť každú zmenu údajov, a to v lehote do 5 dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej člen DACCM dozvedel

 

 1.  v záujme bezpečnosti športu bezodkladne oznámiť predsedovi DACCM  a Policajnému zboru SR podozrenie na stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti iného člena DACCM  (v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

 

 1.  porušenie povinnosti člena DACCM  vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov DACCM  alebo

             týchto Stanov je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v

             disciplinárnom konaní. Člen DACCM, ktorému členstvo  v DACCM  zaniklo nemá nárok

             na vrátenie už zaplateného členského príspevku, a to ani jeho časti.

 

Článok 9

Orgány DACCM

 

 1. Orgánmi DACCM sú:

 

 1. Valné  zhromaždenie (ďalej len „VZ“)

 

 1.  Predsedníctvo

 

 1. Kontrolór

 

 1.  ďalšie orgány ustanovené rozhodnutím VZ DACCM .

 

 1.  V podmienkach DACCM platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne DACCM.

 

 1. Orgány DACCM sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra. Ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra.

 

 1. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti DACCM , volení a ustanovení členovia výkonných orgánov DACCM aj po uplynutí ich funkčného obdobia naďalej vykonávajú činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania DACCM , a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto orgánov na VZ DACCM .

 

 1. Formou rozhodovania orgánov DACCM  je uznesenie , smernica .

 

Článok 10

Valné  zhromaždenie

 

 1. VZ je najvyšším orgánom DACCM a koná sa najmenej jedenkrát za kalendárny rok.

 

 1. Členmi VZ sú všetci členovia DACCM  s výnimkou čestných členov DACCM .

 

 1. Právo hlasovať na VZ sa priznáva všetkým členom DACCM  po dovŕšení 15 rokov.

 

 1. Právo hlasovať na VZ nemá čestný člen .

 

 1. Ak uplynulo funkčné obdobie členov predsedníctva  a kontrolóra DACCM  a noví členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, VZ DACCM je oprávnený zvolať predseda alebo podpredseda  DACCM .

 

 1. VZ DACCM  sa môže zvolať aj na základe rozhodnutia predsedníctva alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať na VZ DACCM do 30 Dní od podania písomnej žiadosti .

 

 1. Za  zvolanie VZ DACCM sa  považuje zverejnenie informácií  o dátume,

            mieste, čase začiatku konania  VZ DACCM na webovom sídle/stránke DACCM .

            Uvedené informácie je možné zaslať aj elektronickou formou na emailovú adresu

            poskytnutú členom DACCM alebo sms na poskytnuté tel. číslo , pričom za rozhodujúce  

            sa považujú informácie zverejnené na webovom sídle/stránke DACCM . Zverejnenie

            predmetných informácií na webovom sídle/stránke DACCM má prednosť pred ich

            zaslaním elektronickou formou alebo sms .

 

 1. Informácie o konaní VZ musia byť zverejnené minimálne 14 dní pred dátumom konania VZ

 

 1. VZ DACCM  zvoláva predseda DACCM alebo podpredseda .

 

 1. Rokovanie VZ DACCM vedie predseda DACCM alebo ním poverená osoba.

 

 1.  VZ DACCM je uznášaniaschopné, ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov  DACCM s právom hlasovať.

 

 1.  Ak nie je VZ DACCM  uznášaniaschopné podľa bodu 11. tohto článku je potrebné  zvolať opakované VZ najneskôr do 30 dní .

 

 1.  Člen DACCM sa môže nechať zastupovať na VZ DACCM iným členom DACCM písomným , elektronickým plnomocenstvom alebo zaslaním sms predsedníctvu DACCM o udelení plnej moci na zastupovanie .

 

 1.  VZ  DACCM  najmä :

 

 1. schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1.  rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov DACCM  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať,

 

 1. rozhoduje o zániku DACCM  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať

 

 1. rozhoduje o vylúčení členov DACCM  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. volí a odvoláva členov predsedníctva DACCM , disciplinárnej komisie a kontrolóra DACCM nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  predložený plán činnosti predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  rozpočet DACCM  predložený predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. berie na vedomie výročnú správu DACCM  predloženú predsedom klubu

 

 1. rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1. môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia VZ výkonnému orgánu DACCM a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci. Na delegovanie právomoci VZ výkonnému orgánu DACCM sa vyžaduje nadpolovičná  väčšina hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať

 

 1. volí a odvoláva členov orgánov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1. berie na vedomie výročnú správu kontrolóra DACCM

 

 1. Hlasovanie na VZ DACCM prebieha verejne.

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže VZ DACCM  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Článok 11

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo  je najvyšším výkonným orgánom DACCM . Predsedníctvo  riadi činnosť DACCM v čase medzi VZ DACCM  v súlade so stanovami DACCM , prijatými smernicami  a uzneseniami VZ DACCM  .
 2.  Funkčné obdobie členov predsedníctva  je 5 rokov.

 

 1.  Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 12 mesiacov.

 

 1.  Členmi predsedníctva  sú:

 

 1. Predseda ktorý je Štatutárnym zástupcom klubu,

 

 1. Podpredseda č.1 a podpredseda č.2

 

 1. Členovi predsedníctva  zaniká mandát :

 

 1. uplynutím funkčného obdobia

 

 1. vzdaním sa funkcie

 

 1.  odvolaním VZ DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v DACCM

 

 

 1. Členovia predsedníctva DACCM , ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania DACCM až do ustanovenia nových členov predsedníctva DACCM .

 

 1. Ak zanikne výkon funkcie člena predsedníctva DACCM  pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže predsedníctvo poveriť inú osobu dočasným výkonom funkcie namiesto dotknutého člena, a to až do zvolenia nového člena predsedníctva  na VZ DACCM .

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi alebo podpredsedovi DACCM

 

 1. Zasadnutia predsedníctva  zvoláva a riadi predseda DACCM alebo ním poverená osoba z členov predsedníctva

 

 1. Na zasadnutí predsedníctva má právo zúčastniť sa kontrolór združenia.

 

 1. Predsedníctvo DACCM :

 

 1. zabezpečuje činnosť DACCM podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu

            zasadnutí,

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných DACCM  a ich hodnotenie

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje kalendár súťaží,

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje predpisy pre športové odvetvia a oblasti pôsobnosti DACCM

 

 1.  podľa potreby vytvára sekretariát DACCM a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov,

 

 1. schvaľuje návrh plánu činnosti predsedom DACCM  na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu DACCM ,

 

 1.  schvaľuje návrh rozpočtu predsedom DACCM na obdobie medzi dvomi VZ,

 

 1. rozhoduje o nakladaní s majetkom DACCM  v rozsahu určenom VZ DACCM a Stanovami DACCM

 

 1. výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva predsedníctvo

 

 1.  na návrh predsedu DACCM alebo iného člena predsedníctva  schvaľuje interné predpisy , uznesenia a smernice DACCM

 

 

 1. Predsedníctvo  je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia formou uznesenia a  smernice  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov . Člen predsedníctva  hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Funkcionárom patrí náhrada účelne vynaložených výdavkov spojených s výkonom funkcie alebo náhrada účelne vynaložených výdavkov spojených s účasťou na športových a spoločenských podujatiach organizovaných klubom DACCM .

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže predsedníctvo DACCM  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Článok 11.1

Predseda

 

 1. Je najvyššou volenou výkonnou funkciou a štatutárnym orgánom DACCM oprávneným konať v mene DACCM . Pri hlasovaní ma jeden platný hlas. 1.      V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár

 

 1. Zvoláva a riadi zasadnutia VZ,

 

 1.  Zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami alebo subjektmi.

 

 1. Koná a vystupuje v prospech dobrého mena DACCM

 

 1. Dozerá na dodržiavanie stanov a v prípade ich porušenia koná v zmysle stanov a interných smerníc DACCM

 

 1.  Má „právo veta“ voči rozhodnutiam predsedníctva. Právo veta môže prelomiť rozhodnutie VZ DACCM prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných zástupcov s právom hlasovať.

 

 1.  Schvaľuje použitie finančných prostriedkov v zmysle stanov, interných smerníc klubu, schváleného rozpočtu a nakladá s majetkom DACCM v rozsahu určenom VZ DACCM

 

 1.  V rámci činnosti klubu stanovuje rozpis /harmonogram/ jednotlivých športových súťaží a športovo–spoločenských podujatí klubu a vytvára podmienky na ich zabezpečenie.

 

 1.  Môže okamžite pozastaviť členstvo v klube DACCM do zvolania predsedníctva , ktoré bude riešiť disciplinárny priestupok.

 

 1. Práva a povinnosti predsedu môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.

 

 1.  Predkladá predsedníctvu DACCM návrh plánu činnosti na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu DACCM

 

 1.  Predkladá predsedníctvu DACCM návrh rozpočtu na obdobie medzi dvomi VZ.

 

Článok 11.2

Podpredseda 1,2

 

 1. V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár .
 2. Plní úlohy v zmysle stanov DACCM a pokynov predsedu DACCM
 3. Práva a povinnosti podpredsedov  môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.
 4. Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

 

Článok 11.3

Kontrolór združenia

 

 1. Kontrolór združenia vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly DACCM a je najvyšším kontrolným orgánom DACCM .

 

 1. Funkčné obdobie Kontrolóra združenia je 7 rokov. Kontrolóra DACCM volí VZ DACCM .

 

 1.  Kontrolórovi DACCM vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do funkcie na VZ DACCM

 

 1.  Kontrolórovi DACCM zaniká mandát:

 

 1. uplynutím funkčného obdobia,

 

 1. písomným vzdaním sa funkcie,

 

 1. odvolaním VZ DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v DACCM

 

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi DACCM
 2.  Výkon funkcie Kontrolóra DACCM je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch DACCM.

 

 1. Kontrolór združenia:

 

 1. kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie finančných prostriedkov,

 

 1. vykonáva kontrolu súladu stanov v súlade so zákonom a ďalších vnútorných predpisov

DACCM

 

 1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí VZ DACCM a ich riadneho

            zverejňovania,

 

 1. upozorňuje orgány DACCM  na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi DACCM

 

 1. pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie

 

 1. vypracúva výročnú správu o svojej činnosti, ktorú predkladá VZ DACCM

 

 1.  zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ DACCM, predsedníctve DACCM, a ak to považuje za

             potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov DACCM

 

 1. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov DACCM

 

 1. je povinný kontrolovať dodržiavanie stanov DACCM , v prípade nejasnosti podáva výklad stanov a vnútorných predpisov DACCM

 

Článok 12

Disciplinárne konanie

 

 1. Disciplinárne konanie vedie Disciplinárna komisia voči členovi DACCM ako športovcovi, za porušenie pravidiel súťaže, za nedodržiavanie bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom na strelniciach , súťažiach , porušovanie smernice strelnice v Michalovciach , predpisov DACCM alebo rozhodnutí DACCM (ďalej len “disciplinárne previnenie”),

 

 1. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu. Pravidlá disciplinárneho konania, sankcie a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti s disciplinárnym previnením uložiť, upravujú stanovy DACCM alebo Disciplinárny poriadok DACCM , ktorý schvaľuje predsedníctvo  klubu DACCM

 

 1. Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorí sú volení VZ.

 

 1. V záujme efektivity činnosti môže VZ zvoliť Disciplinárnu komisiu na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, pokiaľ nebola zvolená priamo na VZ.

 

 1. Funkčné obdobie Disciplinárnej komisie je 5 rokov .

 

 1. Členmi Disciplinárnej komisie sú: predseda a dvaja členovia.

 

 1. Výkon funkcie člena Disciplinárnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch DACCM

 

 1. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na jej zasadnutí. Každý člen Disciplinárnej komisie má jeden hlas. Člen Disciplinárnej komisie hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Za porušenie stanov a vnútorných smerníc za hrubé a opakované výtržnosti, za vážne nedostatky vo výkone práv a povinností za previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných DACCM , môžu byť uložené disciplinárne postihy.

 

V disciplinárnom konaní sú možné tieto postihy:

 

 1. napomenutie,

 

 1. peňažná pokuta,

 

 1.  zákaz športovej činnosti za DACCM alebo zákaz využívania strelnice v Michalovciach

 

 1. zákaz výkonu funkcie,

 

 1. pozastavenie členstva v klube,

 

 1.  podmienečné vylúčenie z klubu,

 

 1. vylúčenie z klubu.

 

Článok 13

Hospodárenie združenia

 

                                       Základné princípy hospodárenia združenia

 

 1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.

 

 1. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VZ na návrh predsedu DACCM

 

Článok 14

Príjmy združenia a výdavky združenia

 

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu členov DACCM

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi DACCM podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. členské príspevky od členov DACCM

 

 1. príspevky od iných občianskych združení,

 

 1.  dary,

 

 1. príjmy za vstupy na športové podujatia organizované DACCM (štartovné),

 

 1. príjmy z predaja tovarov alebo služieb spojené s činnosťou DACCM podľa týchto stanov,

 

 1. príjmy zo zmlúv o reklame,

 

 1.  príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

 

 1.  príjmy z inej zárobkovej činnosti DACCM

 

 1.  príjmy z finančných darov,

 

 1.  podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 

 1.  sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,

 

 1.  dotácie z rozpočtu verejnej správy,

 

 •  príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ,

 

 1. peňažné pokuty uložené v disciplinárnom konaní.

 

 

 1. Výdavky DACCM, ktorými sa napĺňa poslanie DACCM v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele DACCM sú najmä výdavky:

 

 1. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,

 

 1. na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,

 

 1.  na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky,

 

 1.  na zabezpečenie organizovania súťaží na území Slovenskej republiky a iných so streľbou súvisiacich podujatí,

 

 1.  na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,

 

 1.  výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,

 

 1. na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,

 

 1.  na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,

 

 1. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa propagujú aktivity DACCM

 

 1. na marketingové aktivity DACCM

 

 1. na rekonštrukciu a úpravu strelnice

 

 1. nákup a výrobu terčov , zariadení a iných materiálov potrebných na fungovanie DACCM

 

 1. iné výdavky.

 

Článok 15

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

            Zrušenie a zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia predsedníctva alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny členov predsedníctva .

 

 1.  Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

 

 1.  V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, predsedníctvo  určí likvidátora združenia.

 

 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

 

 1. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia predsedníctva určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1.  V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak predsedníctvo  nerozhodne inak.

 

 1.  Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia predsedníctva DACCM .

 

 1.  Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

 1.  Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

 1. Výklad týchto stanov a riešenie prípadov , ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva predsedníctvo DACCM

 

 

 

Článok 16

Účinnosť

 

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené najvyšším orgánom združenia DACCM

            dňa 16.09.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia na vedomie Ministerstvom

            vnútra Slovenskej republiky.

 

 1. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Doterajšie stanovy DACCM  strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

 

 

S T A N O V Y

DOUBLE ALPHA COMBAT CLUB MICHALOVCE 

 

na základe Zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma tieto

 

Základné ustanovenia

 

 

Článok 1

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

 

 

 1. DOUBLE ALPHA COMBAT CLUB MICHALOVCE  (ďalej len „DACCM“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZoŠ ”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Skrátený názov združenia je DACCM. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia.

 

 1. Sídlom združenia je Kpt. Nálepku 20 , 07101 Michalovce, Slovenská republika.

 

 1. V mene DACCM vykonáva právne úkony predseda a podpredseda DACCM samostatne. Predseda alebo podpredsedovia  DACCM môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene DACCM  písomne splnomocniť inú osobu spôsobilú na konkrétny úkon. V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár

 

 1. Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

 1. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”) je: 35 571 420.

 

 1. DACCM prezentuje svoju činnosť aj použitím svojho loga (Obr. 1), a to najmä na svojich

            dokumentoch a súťažiach organizovaných podľa pravidiel IPSC a Slovenského

            streleckého zväzu . O inom použití loga rozhoduje výlučne  predseda klubu alebo výbor

            klubu DACCM .

Obr. 1 – Logo DACCM

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku

 

 1. Združenie bolo založené a vzniklo ako nezávislá právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania fyzických osôb pôsobiacich v organizovanom streleckom športe podľa medzinárodných pravidiel IPSC , pravidiel Slovenského streleckého zväzu a iných disciplín v športovej streľbe .

 

 1. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.

 

Článok 3

Poslanie a ciele združenia

 

       Poslaním DACCM je predovšetkým :

 

 1. uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a propagovať zmysel streľby ako športovej disciplíny

 

 1. vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu

 

 1. zastupovanie združených športovcov v športových asociáciách

 

 1. napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia

 

 1. zastupovanie záujmu združených športovcov pri styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými fyzickými a právnickými osobami

 

 1. napomáhať budovať, prevádzkovať a udržiavať strelnicu v Michalovciach , ktorú využíva na športové aktivity klubu

 

 1. vedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu s palnými a airsoftovými zbraňami , v duchu napĺňania základných  princípov ” DVC ” :

 

 

 

” DVC ” – Diligentia – Vis – Celeritas  ( Presnosť – Sila – Rýchlosť )

 

 

 

 

Článok 4

Členstvo v DACCM

 

 1. Členstvo v DACCM je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena klubu s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania DACCM .

 

 1. Členom DACCM  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom DACCM iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi .

 

 1.  Členstvo v DACCM je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím predsedníctva  DACCM .

 

 1. Členstvom v DACCM člen DACCM prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám DACCM , ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách , schváleným smerniciam ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov DACCM  vydaným v súlade s nimi .

 

 1. Členstvom v DACCM vzniká príslušnosť k DACCM podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Členovia DACCM a jeho orgány sa podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám majú vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen DACCM je povinný osobitne dbať na dobré meno DACCM a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli poškodiť. Porušovanie princípov slušného správania , požitie dopingových látok ako aj kazenie dobrého mena  považuje DACCM ako závažné disciplinárne previnenie v rozpore s poslaním DACCM .

 

 1. Každý člen DACCM môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z DACCM vystúpiť. Vystúpenie z DACCM nezbavuje vystupujúceho člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči DACCM alebo členom DACCM.

 

 1.  Práva a povinnosti členov DACCM sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi a smernicami DACCM

 

Článok 5

Členstvo fyzickej osoby v DACCM

 

 1. Členstvo v DACCM je dobrovoľné. Každý člen DACCM môže kedykoľvek zo združenia

            vystúpiť.

 

 1. Na vznik členstva v DACCM nie je právny nárok.

 

 1. Členstvo v DACCM je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa jej členov s poslaním združenia.

 

 1. Členstvo fyzickej osoby v DACCM (ďalej len „Členstvo “), vzniká na základe rozhodnutia prijatia predsedníctva DACCM. Žiadosť sa predkladá písomnou alebo elektronickou formou predsedovi DACCM .

 

 1. Členom DACCM  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom DACCM iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach DACCM a súhlasí s nimi .

 

 1.  Členmi DACCM  sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci, ak majú trvalé bydlisko na území SR,

 

 1. Predsedníctvo môže prijať alebo ustanoviť čestných členov DACCM ktorý sú oslobodený od platenia členských poplatkov, štartovného , brigád a povinností radového člena

Článok 6

Zánik členstva v DACCM

  

           Členstvo v DACCM zaniká :

 1. písomným alebo elektronickým  oznámením o vystúpení z DACCM doručeným predsedovi DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  rozhodnutím Valného  zhromaždenia DACCM o jeho vylúčení - bez náhrady

 

 1. zánikom DACCM

 

 1. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne splatnosti

 

 1. trvalým nezáujmom o činnosť a aktivity klubu

 

 1. vylúčením pre opakované menšie disciplinárne priestupky a porušenia stanov, na ktoré bol člen upozornený písomnou ,elektronickou formou alebo sms predsedom alebo predsedníctvom  klubu - bez náhrady

 

Článok 7

Práva člena DACCM

 

           Člen DACCM má právo :

 

 1. navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch DACCM po dovŕšení 18 rokov

 

 1. byť zastúpený na valnom  zhromaždení DACCM  iným písomne splnomocneným členom DACCM

 

 1. podieľať sa na činnosti DACCM

 

 1.  byť navrhnutý, volený alebo ustanovený do orgánov DACCM  po dovŕšení 18 rokov.

 

 1. doplniť program VZ pred odsúhlasením programu VZ

 

 

 

 

 

 

 

Článok 8

Povinnosti  člena DACCM

 

           Člen DACCM má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy , interné smernice a rozhodnutia orgánov DACCM

 

 1. platiť členské príspevky ktorých výšku a termín splatnosti schvália  orgány DACCM

 

 1. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť DACCM

 

 1. dodržiavať štatút a prevádzkový poriadok strelnice DACCM

 

 1.  platiť účelové príspevky schválené orgánmi DACCM v určenom termíne

 

 1. zúčastniť sa minimálne dvakrát ročne brigády organizovanej za účelom zveľadenia strelnice DACCM a podpory pri akciách organizovaných DACCM. V prípade neúčasti na brigádach a akciách sankcie schvaľuje predsedníctvo  klubu DACCM

 

 1. dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a boja proti manipulácii súťaží

 

 1. oznámiť všetky údaje uvedené v § 80 Zákona č. 440/2015 Z.z.,

 

 1. oznámiť každú zmenu údajov, a to v lehote do 5 dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej člen DACCM dozvedel

 

 1.  v záujme bezpečnosti športu bezodkladne oznámiť predsedovi DACCM  a Policajnému zboru SR podozrenie na stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti iného člena DACCM  (v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

 

 1.  porušenie povinnosti člena DACCM  vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov DACCM  alebo

             týchto Stanov je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v

             disciplinárnom konaní. Člen DACCM, ktorému členstvo  v DACCM  zaniklo nemá nárok

             na vrátenie už zaplateného členského príspevku, a to ani jeho časti.

 

Článok 9

Orgány DACCM

 

 1. Orgánmi DACCM sú:

 

 1. Valné  zhromaždenie (ďalej len „VZ“)

 

 1.  Predsedníctvo

 

 1. Kontrolór

 

 1.  ďalšie orgány ustanovené rozhodnutím VZ DACCM .

 

 1.  V podmienkach DACCM platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne DACCM.

 

 1. Orgány DACCM sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra. Ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra.

 

 1. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti DACCM , volení a ustanovení členovia výkonných orgánov DACCM aj po uplynutí ich funkčného obdobia naďalej vykonávajú činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania DACCM , a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto orgánov na VZ DACCM .

 

 1. Formou rozhodovania orgánov DACCM  je uznesenie , smernica .

 

Článok 10

Valné  zhromaždenie

 

 1. VZ je najvyšším orgánom DACCM a koná sa najmenej jedenkrát za kalendárny rok.

 

 1. Členmi VZ sú všetci členovia DACCM  s výnimkou čestných členov DACCM .

 

 1. Právo hlasovať na VZ sa priznáva všetkým členom DACCM  po dovŕšení 15 rokov.

 

 1. Právo hlasovať na VZ nemá čestný člen .

 

 1. Ak uplynulo funkčné obdobie členov predsedníctva  a kontrolóra DACCM  a noví členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, VZ DACCM je oprávnený zvolať predseda alebo podpredseda  DACCM .

 

 1. VZ DACCM  sa môže zvolať aj na základe rozhodnutia predsedníctva alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať na VZ DACCM do 30 Dní od podania písomnej žiadosti .

 

 1. Za  zvolanie VZ DACCM sa  považuje zverejnenie informácií  o dátume,

            mieste, čase začiatku konania  VZ DACCM na webovom sídle/stránke DACCM .

            Uvedené informácie je možné zaslať aj elektronickou formou na emailovú adresu

            poskytnutú členom DACCM alebo sms na poskytnuté tel. číslo , pričom za rozhodujúce  

            sa považujú informácie zverejnené na webovom sídle/stránke DACCM . Zverejnenie

            predmetných informácií na webovom sídle/stránke DACCM má prednosť pred ich

            zaslaním elektronickou formou alebo sms .

 

 1. Informácie o konaní VZ musia byť zverejnené minimálne 14 dní pred dátumom konania VZ

 

 1. VZ DACCM  zvoláva predseda DACCM alebo podpredseda .

 

 1. Rokovanie VZ DACCM vedie predseda DACCM alebo ním poverená osoba.

 

 1.  VZ DACCM je uznášaniaschopné, ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov  DACCM s právom hlasovať.

 

 1.  Ak nie je VZ DACCM  uznášaniaschopné podľa bodu 11. tohto článku je potrebné  zvolať opakované VZ najneskôr do 30 dní .

 

 1.  Člen DACCM sa môže nechať zastupovať na VZ DACCM iným členom DACCM písomným , elektronickým plnomocenstvom alebo zaslaním sms predsedníctvu DACCM o udelení plnej moci na zastupovanie .

 

 1.  VZ  DACCM  najmä :

 

 1. schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1.  rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov DACCM  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať,

 

 1. rozhoduje o zániku DACCM  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať

 

 1. rozhoduje o vylúčení členov DACCM  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. volí a odvoláva členov predsedníctva DACCM , disciplinárnej komisie a kontrolóra DACCM nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  predložený plán činnosti predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  rozpočet DACCM  predložený predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM  s právom hlasovať

 

 1. berie na vedomie výročnú správu DACCM  predloženú predsedom klubu

 

 1. rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1. môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia VZ výkonnému orgánu DACCM a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci. Na delegovanie právomoci VZ výkonnému orgánu DACCM sa vyžaduje nadpolovičná  väčšina hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať

 

 1. volí a odvoláva členov orgánov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov DACCM s právom hlasovať,

 

 1. berie na vedomie výročnú správu kontrolóra DACCM

 

 1. Hlasovanie na VZ DACCM prebieha verejne.

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže VZ DACCM  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Článok 11

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo  je najvyšším výkonným orgánom DACCM . Predsedníctvo  riadi činnosť DACCM v čase medzi VZ DACCM  v súlade so stanovami DACCM , prijatými smernicami  a uzneseniami VZ DACCM  .
 2.  Funkčné obdobie členov predsedníctva  je 5 rokov.

 

 1.  Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 12 mesiacov.

 

 1.  Členmi predsedníctva  sú:

 

 1. Predseda ktorý je Štatutárnym zástupcom klubu,

 

 1. Podpredseda č.1 a podpredseda č.2

 

 1. Členovi predsedníctva  zaniká mandát :

 

 1. uplynutím funkčného obdobia

 

 1. vzdaním sa funkcie

 

 1.  odvolaním VZ DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v DACCM

 

 

 1. Členovia predsedníctva DACCM , ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania DACCM až do ustanovenia nových členov predsedníctva DACCM .

 

 1. Ak zanikne výkon funkcie člena predsedníctva DACCM  pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže predsedníctvo poveriť inú osobu dočasným výkonom funkcie namiesto dotknutého člena, a to až do zvolenia nového člena predsedníctva  na VZ DACCM .

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi alebo podpredsedovi DACCM

 

 1. Zasadnutia predsedníctva  zvoláva a riadi predseda DACCM alebo ním poverená osoba z členov predsedníctva

 

 1. Na zasadnutí predsedníctva má právo zúčastniť sa kontrolór združenia.

 

 1. Predsedníctvo DACCM :

 

 1. zabezpečuje činnosť DACCM podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu

            zasadnutí,

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných DACCM  a ich hodnotenie

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje kalendár súťaží,

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje predpisy pre športové odvetvia a oblasti pôsobnosti DACCM

 

 1.  podľa potreby vytvára sekretariát DACCM a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov,

 

 1. schvaľuje návrh plánu činnosti predsedom DACCM  na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu DACCM ,

 

 1.  schvaľuje návrh rozpočtu predsedom DACCM na obdobie medzi dvomi VZ,

 

 1. rozhoduje o nakladaní s majetkom DACCM  v rozsahu určenom VZ DACCM a Stanovami DACCM

 

 1. výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva predsedníctvo

 

 1.  na návrh predsedu DACCM alebo iného člena predsedníctva  schvaľuje interné predpisy , uznesenia a smernice DACCM

 

 

 1. Predsedníctvo  je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia formou uznesenia a  smernice  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov . Člen predsedníctva  hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Funkcionárom patrí náhrada účelne vynaložených výdavkov spojených s výkonom funkcie alebo náhrada účelne vynaložených výdavkov spojených s účasťou na športových a spoločenských podujatiach organizovaných klubom DACCM .

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže predsedníctvo DACCM  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Článok 11.1

Predseda

 

 1. Je najvyššou volenou výkonnou funkciou a štatutárnym orgánom DACCM oprávneným konať v mene DACCM . Pri hlasovaní ma jeden platný hlas. 1.      V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár

 

 1. Zvoláva a riadi zasadnutia VZ,

 

 1.  Zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami alebo subjektmi.

 

 1. Koná a vystupuje v prospech dobrého mena DACCM

 

 1. Dozerá na dodržiavanie stanov a v prípade ich porušenia koná v zmysle stanov a interných smerníc DACCM

 

 1.  Má „právo veta“ voči rozhodnutiam predsedníctva. Právo veta môže prelomiť rozhodnutie VZ DACCM prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných zástupcov s právom hlasovať.

 

 1.  Schvaľuje použitie finančných prostriedkov v zmysle stanov, interných smerníc klubu, schváleného rozpočtu a nakladá s majetkom DACCM v rozsahu určenom VZ DACCM

 

 1.  V rámci činnosti klubu stanovuje rozpis /harmonogram/ jednotlivých športových súťaží a športovo–spoločenských podujatí klubu a vytvára podmienky na ich zabezpečenie.

 

 1.  Môže okamžite pozastaviť členstvo v klube DACCM do zvolania predsedníctva , ktoré bude riešiť disciplinárny priestupok.

 

 1. Práva a povinnosti predsedu môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.

 

 1.  Predkladá predsedníctvu DACCM návrh plánu činnosti na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu DACCM

 

 1.  Predkladá predsedníctvu DACCM návrh rozpočtu na obdobie medzi dvomi VZ.

 

Článok 11.2

Podpredseda 1,2

 

 1. V neprítomnosti predsedu DACCM  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene DACCM samostatne ako štatutár .
 2. Plní úlohy v zmysle stanov DACCM a pokynov predsedu DACCM
 3. Práva a povinnosti podpredsedov  môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.
 4. Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

 

Článok 11.3

Kontrolór združenia

 

 1. Kontrolór združenia vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly DACCM a je najvyšším kontrolným orgánom DACCM .

 

 1. Funkčné obdobie Kontrolóra združenia je 7 rokov. Kontrolóra DACCM volí VZ DACCM .

 

 1.  Kontrolórovi DACCM vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do funkcie na VZ DACCM

 

 1.  Kontrolórovi DACCM zaniká mandát:

 

 1. uplynutím funkčného obdobia,

 

 1. písomným vzdaním sa funkcie,

 

 1. odvolaním VZ DACCM

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v DACCM

 

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi DACCM
 2.  Výkon funkcie Kontrolóra DACCM je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch DACCM.

 

 1. Kontrolór združenia:

 

 1. kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie finančných prostriedkov,

 

 1. vykonáva kontrolu súladu stanov v súlade so zákonom a ďalších vnútorných predpisov

DACCM

 

 1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí VZ DACCM a ich riadneho

            zverejňovania,

 

 1. upozorňuje orgány DACCM  na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi DACCM

 

 1. pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie

 

 1. vypracúva výročnú správu o svojej činnosti, ktorú predkladá VZ DACCM

 

 1.  zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ DACCM, predsedníctve DACCM, a ak to považuje za

             potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov DACCM

 

 1. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov DACCM

 

 1. je povinný kontrolovať dodržiavanie stanov DACCM , v prípade nejasnosti podáva výklad stanov a vnútorných predpisov DACCM

 

Článok 12

Disciplinárne konanie

 

 1. Disciplinárne konanie vedie Disciplinárna komisia voči členovi DACCM ako športovcovi, za porušenie pravidiel súťaže, za nedodržiavanie bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom na strelniciach , súťažiach , porušovanie smernice strelnice v Michalovciach , predpisov DACCM alebo rozhodnutí DACCM (ďalej len “disciplinárne previnenie”),

 

 1. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu. Pravidlá disciplinárneho konania, sankcie a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti s disciplinárnym previnením uložiť, upravujú stanovy DACCM alebo Disciplinárny poriadok DACCM , ktorý schvaľuje predsedníctvo  klubu DACCM

 

 1. Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorí sú volení VZ.

 

 1. V záujme efektivity činnosti môže VZ zvoliť Disciplinárnu komisiu na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, pokiaľ nebola zvolená priamo na VZ.

 

 1. Funkčné obdobie Disciplinárnej komisie je 5 rokov .

 

 1. Členmi Disciplinárnej komisie sú: predseda a dvaja členovia.

 

 1. Výkon funkcie člena Disciplinárnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch DACCM

 

 1. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na jej zasadnutí. Každý člen Disciplinárnej komisie má jeden hlas. Člen Disciplinárnej komisie hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Za porušenie stanov a vnútorných smerníc za hrubé a opakované výtržnosti, za vážne nedostatky vo výkone práv a povinností za previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných DACCM , môžu byť uložené disciplinárne postihy.

 

V disciplinárnom konaní sú možné tieto postihy:

 

 1. napomenutie,

 

 1. peňažná pokuta,

 

 1.  zákaz športovej činnosti za DACCM alebo zákaz využívania strelnice v Michalovciach

 

 1. zákaz výkonu funkcie,

 

 1. pozastavenie členstva v klube,

 

 1.  podmienečné vylúčenie z klubu,

 

 1. vylúčenie z klubu.

 

Článok 13

Hospodárenie združenia

 

                                       Základné princípy hospodárenia združenia

 

 1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.

 

 1. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VZ na návrh predsedu DACCM

 

Článok 14

Príjmy združenia a výdavky združenia

 

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu členov DACCM

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi DACCM podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. členské príspevky od členov DACCM

 

 1. príspevky od iných občianskych združení,

 

 1.  dary,

 

 1. príjmy za vstupy na športové podujatia organizované DACCM (štartovné),

 

 1. príjmy z predaja tovarov alebo služieb spojené s činnosťou DACCM podľa týchto stanov,

 

 1. príjmy zo zmlúv o reklame,

 

 1.  príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

 

 1.  príjmy z inej zárobkovej činnosti DACCM

 

 1.  príjmy z finančných darov,

 

 1.  podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 

 1.  sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,

 

 1.  dotácie z rozpočtu verejnej správy,

 

 •  príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ,

 

 1. peňažné pokuty uložené v disciplinárnom konaní.

 

 

 1. Výdavky DACCM, ktorými sa napĺňa poslanie DACCM v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele DACCM sú najmä výdavky:

 

 1. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,

 

 1. na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,

 

 1.  na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky,

 

 1.  na zabezpečenie organizovania súťaží na území Slovenskej republiky a iných so streľbou súvisiacich podujatí,

 

 1.  na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,

 

 1.  výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,

 

 1. na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,

 

 1.  na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,

 

 1. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa propagujú aktivity DACCM

 

 1. na marketingové aktivity DACCM

 

 1. na rekonštrukciu a úpravu strelnice

 

 1. nákup a výrobu terčov , zariadení a iných materiálov potrebných na fungovanie DACCM

 

 1. iné výdavky.

 

Článok 15

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

            Zrušenie a zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia predsedníctva alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny členov predsedníctva .

 

 1.  Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

 

 1.  V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, predsedníctvo  určí likvidátora združenia.

 

 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

 

 1. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia predsedníctva určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1.  V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak predsedníctvo  nerozhodne inak.

 

 1.  Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia predsedníctva DACCM .

 

 1.  Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

 1.  Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

 1. Výklad týchto stanov a riešenie prípadov , ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva predsedníctvo DACCM

 

 

 

Článok 16

Účinnosť

 

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené najvyšším orgánom združenia DACCM

            dňa 16.09.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia na vedomie Ministerstvom

            vnútra Slovenskej republiky.

 

 1. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Doterajšie stanovy DACCM  strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V Michalovciach dňa 16.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V Michalovciach dňa 16.09.2018