Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info

Poslaním KRK je predovšetkým :

 

 1. združovať osoby ( reprezentantov ), ktorých  nominujú materské kluby a  podporovať ich účasť a reprezentáciu regiónu, východného Slovenska na streleckých súťažiach v rámci Slovenskej republiky i mimo nej .

 

 1. uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a propagovať zmysel streľby ako športovej disciplíny

 

 1. vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu

 

 1. zastupovanie združených športovcov v športových asociáciách

 

 1. napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia

 

 1. zastupovanie záujmu združených športovcov pri styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými fyzickými a právnickými osobami

 

 1. vedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu s palnými a airsoftovými zbraňami , v duchu napĺňania základných  princípov ” DVC ” :

 

” DVC ” – Diligentia – Vis – Celeritas  ( Presnosť – Sila – Rýchlosť )

 

Článok 4

Členstvo v KRK

 

 1. Reprezentanti sú osoby, ktoré nominovali materské kluby na základe ich vnútorných smerníc a vlastného rozhodnutia . Ich členstvo v Klube reprezentantov klubov sa nepovažuje za dvojité  členstvo. Ich členstvo sa považuje za prestíž materského klubu, pričom reprezentant naďalej používa odev, farby, dres a insígnie materského klubu, avšak má právo a povinnosť na odeve nosiť logo Klubu reprezentantov klubov (ďalej len KRK). Na súťažiach mimo východného Slovenska musí nosiť dres KRK na ktorom je umiestnené logo materského klubu

 

 1. Členstvo v KRK je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena klubu s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania KRK  .

 

 1. Členom KRK  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom KRK iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi .

 

 1. Členov KRK  nominuje jeho materský klub

 

 1.  Členstvo v KRK je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím predsedníctva  KRK .

 

 1. Členstvom v KRK člen KRK prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám KRK , ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách , schváleným smerniciam ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov KRK  vydaným v súlade s nimi .

 

 1. Členstvom v KRK vzniká príslušnosť k KRKpodľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Členovia KRK a jeho orgány sa podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám majú vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen KRK je povinný osobitne dbať na dobré meno KRK a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli poškodiť. Porušovanie princípov slušného správania , požitie dopingových látok ako aj kazenie dobrého mena  považuje KRK ako závažné disciplinárne previnenie v rozpore s poslaním KRK  .

 

 1. Každý člen KRK môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z KRK vystúpiť. Vystúpenie z KRK nezbavuje vystupujúceho člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči KRK alebo členom KRK .

 

 1. Práva a povinnosti členov KRK sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi a smernicami KRK

 

Článok 5

Členstvo fyzickej osoby v KRK

 

 1. Členstvo v KRK je dobrovoľné. Každý člen KRK môže kedykoľvek zo združenia

            vystúpiť.

 

 1. Na vznik členstva v KRK nie je právny nárok.

 

 1. Členstvo v KRK je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa jej členov s poslaním združenia.

 

 1. Členstvo fyzickej osoby v KRK (ďalej len „Členstvo “), vzniká na základe rozhodnutia prijatia predsedníctva KRK. Žiadosť sa predkladá písomnou alebo elektronickou formou predsedovi KRK .

 

 1. Členom KRK  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom KRK iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi .

 

 1. Členov KRK nominuje jeho materský klub

 

 1.  Členmi KRK  sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci, ak majú trvalé bydlisko na území SR,

 

 1. Predsedníctvo môže prijať alebo ustanoviť čestných členov KRK ktorý sú oslobodený od platenia členských poplatkov  a povinností radového člena

 

Článok 6

Zánik členstva v KRK

 

           Členstvo v KRK zaniká :

 1. písomným alebo elektronickým  oznámením o vystúpení z KRK doručeným predsedovi KRK

 

 1. úmrtím

 

 1.  rozhodnutím Valného  zhromaždenia KRK o jeho vylúčení - bez náhrady

 

 1. zánikom KRK

 

 1. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne splatnosti

 

 1. trvalým nezáujmom o činnosť a aktivity klubu

 

 1. vylúčením pre opakované menšie disciplinárne priestupky a porušenia stanov, na ktoré bol člen upozornený písomnou ,elektronickou formou alebo sms predsedom alebo predsedníctvom  klubu - bez náhrady

 

 

 

Článok 7

Práva člena KRK

 

           Člen KRK má právo :

 

 1. navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch KRK po dovŕšení 18 rokov

 

 1. byť zastúpený na valnom  zhromaždení KRK  iným písomne splnomocneným členom KRK

 

 1. podieľať sa na činnosti KRK

 

 1.  byť navrhnutý, volený alebo ustanovený do orgánov KRK  po dovŕšení 18 rokov.

 

 1. doplniť program VZ pred odsúhlasením programu VZ

 

Článok 8

Povinnosti  člena KRK

 

           Člen KRK má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy , interné smernice a rozhodnutia orgánov KRK

 

 1. platiť členské príspevky ktorých výšku a termín splatnosti schváli predsedníctvo KRK

 

 1. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť KRK

 

 1. dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a boja proti manipulácii súťaží

 

 1. oznámiť všetky údaje uvedené v § 80 Zákona č. 440/2015 Z.z.,

 

 1. oznámiť každú zmenu údajov, a to v lehote do 5 dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej člen KRK dozvedel

 

 1.  v záujme bezpečnosti športu bezodkladne oznámiť predsedovi KRK  a Policajnému zboru SR podozrenie na stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti iného člena KRK  (v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

 

 1. porušenie povinnosti člena KRK  vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov KRK  alebo týchto Stanov je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v  disciplinárnom konaní. Člen KRK ,                              ktorému členstvo  v KRK  zaniklo nemá nárok  na vrátenie už zaplateného členského príspevku,  a to ani jeho časti.