Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info

 

 

Klub Reprezentantov Klubov

Kpt. Nálepku 20

07101 Michalovce

IČO : 423 431 78

 

 

 

S T A N O V Y

KLUB REPREZENTANTOV KLUBOV

 

na základe Zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov prijíma tieto

 

Základné ustanovenia

 

 

Článok 1

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

 

 

 1. KLUB REPREZENTANTOV KLUBOV (ďalej len „KRK“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ ZoŠ ”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Skrátený názov združenia je KRK . Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia.

 

 1. Sídlom združenia je Kpt. Nálepku 20 , 07101 Michalovce , Slovenská republika.

 

 1. V mene KRK  vykonáva právne úkony predseda alebo podpredseda KRK samostatne. Predseda alebo podpredseda KRK môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene KRK  písomne splnomocniť inú osobu spôsobilú na konkrétny úkon.

 

 1. Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

 1. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”) je: 423 431 78 .

 

 1. KRK prezentuje svoju činnosť aj použitím svojho loga (Obr. 1), a to najmä na svojich

            dokumentoch a súťažiach organizovaných podľa pravidiel IPSC a Slovenského  streleckého zväzu . O inom

            použití loga rozhoduje výlučne  predseda klubu alebo predsedníctvo klubu KRK  .

Obr. 1 – Logo KRK

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku

 

 1. Združenie bolo založené a vzniklo ako nezávislá právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania fyzických osôb pôsobiacich v organizovanom streleckom športe podľa medzinárodných pravidiel IPSC , pravidiel Slovenského streleckého zväzu a iných disciplín v športovej streľbe .

 

 1. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.

 

Článok 3

Poslanie a ciele združenia

 

       Poslaním KRK je predovšetkým :

 

 1. združovať osoby ( reprezentantov ), ktorých  nominujú materské kluby a  podporovať ich účasť a reprezentáciu regiónu, východného Slovenska na streleckých súťažiach v rámci Slovenskej republiky i mimo nej .

 

 1. uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a propagovať zmysel streľby ako športovej disciplíny

 

 1. vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu

 

 1. zastupovanie združených športovcov v športových asociáciách

 

 1. napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia

 

 1. zastupovanie záujmu združených športovcov pri styku s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými fyzickými a právnickými osobami

 

 1. vedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu s palnými a airsoftovými zbraňami , v duchu napĺňania základných  princípov ” DVC ” :

 

” DVC ” – Diligentia – Vis – Celeritas  ( Presnosť – Sila – Rýchlosť )

 

Článok 4

Členstvo v KRK

 

 1. Reprezentanti sú osoby, ktoré nominovali materské kluby na základe ich vnútorných smerníc a vlastného rozhodnutia . Ich členstvo v Klube reprezentantov klubov sa nepovažuje za dvojité  členstvo. Ich členstvo sa považuje za prestíž materského klubu, pričom reprezentant naďalej používa odev, farby, dres a insígnie materského klubu, avšak má právo a povinnosť na odeve nosiť logo Klubu reprezentantov klubov (ďalej len KRK). Na súťažiach mimo východného Slovenska musí nosiť dres KRK na ktorom je umiestnené logo materského klubu

 

 1. Členstvo v KRK je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena klubu s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania KRK  .

 

 1. Členom KRK  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom KRK iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi .

 

 1. Členov KRK  nominuje jeho materský klub

 

 1.  Členstvo v KRK je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím predsedníctva  KRK .

 

 1. Členstvom v KRK člen KRK prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám KRK , ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách , schváleným smerniciam ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov KRK  vydaným v súlade s nimi .

 

 1. Členstvom v KRK vzniká príslušnosť k KRKpodľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Členovia KRK a jeho orgány sa podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám majú vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen KRK je povinný osobitne dbať na dobré meno KRK a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli poškodiť. Porušovanie princípov slušného správania , požitie dopingových látok ako aj kazenie dobrého mena  považuje KRK ako závažné disciplinárne previnenie v rozpore s poslaním KRK  .

 

 1. Každý člen KRK môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami z KRK vystúpiť. Vystúpenie z KRK nezbavuje vystupujúceho člena povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči KRK alebo členom KRK .

 

 1. Práva a povinnosti členov KRK sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi a smernicami KRK

 

Článok 5

Členstvo fyzickej osoby v KRK

 

 1. Členstvo v KRK je dobrovoľné. Každý člen KRK môže kedykoľvek zo združenia

            vystúpiť.

 

 1. Na vznik členstva v KRK nie je právny nárok.

 

 1. Členstvo v KRK je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa jej členov s poslaním združenia.

 

 1. Členstvo fyzickej osoby v KRK (ďalej len „Členstvo “), vzniká na základe rozhodnutia prijatia predsedníctva KRK. Žiadosť sa predkladá písomnou alebo elektronickou formou predsedovi KRK .

 

 1. Členom KRK  sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi . Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom KRK iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu , ktorá splní podmienky stanovené v týchto stanovách a doplňujúcich smerniciach KRK a súhlasí s nimi .

 

 1. Členov KRK nominuje jeho materský klub

 

 1.  Členmi KRK  sa môžu stať aj cudzí štátni príslušníci, ak majú trvalé bydlisko na území SR,

 

 1. Predsedníctvo môže prijať alebo ustanoviť čestných členov KRK ktorý sú oslobodený od platenia členských poplatkov  a povinností radového člena

 

Článok 6

Zánik členstva v KRK

 

           Členstvo v KRK zaniká :

 1. písomným alebo elektronickým  oznámením o vystúpení z KRK doručeným predsedovi KRK

 

 1. úmrtím

 

 1.  rozhodnutím Valného  zhromaždenia KRK o jeho vylúčení - bez náhrady

 

 1. zánikom KRK

 

 1. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne splatnosti

 

 1. trvalým nezáujmom o činnosť a aktivity klubu

 

 1. vylúčením pre opakované menšie disciplinárne priestupky a porušenia stanov, na ktoré bol člen upozornený písomnou ,elektronickou formou alebo sms predsedom alebo predsedníctvom  klubu - bez náhrady

 

 

 

Článok 7

Práva člena KRK

 

           Člen KRK má právo :

 

 1. navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch KRK po dovŕšení 18 rokov

 

 1. byť zastúpený na valnom  zhromaždení KRK  iným písomne splnomocneným členom KRK

 

 1. podieľať sa na činnosti KRK

 

 1.  byť navrhnutý, volený alebo ustanovený do orgánov KRK  po dovŕšení 18 rokov.

 

 1. doplniť program VZ pred odsúhlasením programu VZ

 

Článok 8

Povinnosti  člena KRK

 

           Člen KRK má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy , interné smernice a rozhodnutia orgánov KRK

 

 1. platiť členské príspevky ktorých výšku a termín splatnosti schváli predsedníctvo KRK

 

 1. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť KRK

 

 1. dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a boja proti manipulácii súťaží

 

 1. oznámiť všetky údaje uvedené v § 80 Zákona č. 440/2015 Z.z.,

 

 1. oznámiť každú zmenu údajov, a to v lehote do 5 dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej člen KRK dozvedel

 

 1.  v záujme bezpečnosti športu bezodkladne oznámiť predsedovi KRK  a Policajnému zboru SR podozrenie na stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti iného člena KRK  (v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

 

 1. porušenie povinnosti člena KRK  vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov KRK  alebo týchto Stanov je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v  disciplinárnom konaní. Člen KRK ,                              ktorému členstvo  v KRK  zaniklo nemá nárok  na vrátenie už zaplateného členského príspevku,  a to ani jeho časti.

            

 

 

 

Článok 9

Orgány KRK

 

 1. Orgánmi KRK sú:

 

 1. Valné  zhromaždenie (ďalej len „VZ“)

 

 1.  Predsedníctvo

 

 1. Kontrolór

 

 1.  ďalšie orgány ustanovené rozhodnutím VZ KRK .

 

 1.  V podmienkach KRK platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne KRK .

 

 1. Orgány KRK sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra. Ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra.

 

 1. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti KRK , volení a ustanovení členovia výkonných orgánov KRK aj po uplynutí ich funkčného obdobia naďalej vykonávajú činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania KRK , a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto orgánov na VZ KRK .

 

 1. Formou rozhodovania orgánov  KRK  je uznesenie , smernica .

 

Článok 10

Valné  zhromaždenie

 

 1. VZ je najvyšším orgánom KRK a koná sa najmenej jedenkrát za kalendárny rok.

 

 1. Členmi VZ sú všetci členovia KRK  s výnimkou čestných členov KRK  .

 

 1. Právo hlasovať na VZ sa priznáva všetkým členom KRK  po dovŕšení 18 rokov.

 

 1. Právo hlasovať na VZ nemá čestný člen .

 

 1. Ak uplynulo funkčné obdobie členov predsedníctva  a kontrolóra KRK  a noví členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, VZ KRK musí  zvolať predseda alebo podpredseda  KRK najneskôr do 30 dní od uplynutia ich funkčného obdobia  .

 

 1. VZ KRK  sa môže zvolať aj na základe rozhodnutia predsedníctva alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať na VZ KRK do 30 Dní od podania písomnej žiadosti .

 

 1. Za  zvolanie VZ KRK sa  považuje zverejnenie informácií  o dátume, mieste, čase začiatku konania  VZ na webovom sídle/stránke klubu ktorý je členom KRK   .  Uvedené informácie je možné zaslať aj elektronickou formou na emailovú adresu poskytnutú členom KRK alebo sms na poskytnuté tel. číslo , pričom za rozhodujúce sa považujú informácie zverejnené na webovom sídle/stránke klubu ktorý je členom KRK     . Zverejnenie predmetných informácií na webovom sídle/stránke klubu ktorý je členom KRK   má prednosť pred ich zaslaním elektronickou formou alebo sms .
 2. Informácie o konaní VZ musia byť zverejnené minimálne 14 dní pred dátumom konania VZ

 

 1. VZ KRK zvoláva predseda alebo podpredseda .

 

 1. Rokovanie VZ KRK vedie predseda KRK alebo ním poverená osoba.

 

 1.  VZ KRK je uznášaniaschopné, ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov KRK s právom hlasovať.

 

 1. Ak nie je VZ KRK  uznášaniaschopné podľa bodu 11 tohto článku je potrebné zvolať opakované VZ do 30 dní  .

 

 1.  Člen KRK sa môže nechať zastupovať na VZ KRK iným členom KRK písomným , elektronickým plnomocenstvom alebo zaslaním sms predsedníctvu KRK o udelení plnej moci na zastupovanie .

 

 1.  VZ  KRK  najmä :

 

 1. schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK s právom hlasovať,

 

 1.  rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov KRK  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov KRK  s právom hlasovať,

 

 1. rozhoduje o zániku KRK  dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov KRK s právom hlasovať

 

 1. rozhoduje o vylúčení členov KRK  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK  s právom hlasovať

 

 1. volí a odvoláva členov predsedníctva KRK , disciplinárnej komisie a kontrolóra KRK nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  predložený plán činnosti predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK  s právom hlasovať

 

 1. schvaľuje  rozpočet KRK  predložený predsedom klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK  s právom hlasovať

 

 1. berie na vedomie výročnú správu KRK  predloženú predsedom klubu

 

 1. rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov KRK s právom hlasovať,

 

 1. môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia VZ výkonnému orgánu KRK a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci. Na delegovanie právomoci VZ výkonnému orgánu KRK sa vyžaduje nadpolovičná  väčšina hlasov prítomných členov KRK s právom hlasovať

 

 1. berie na vedomie výročnú správu kontrolóra KRK

 

 1. Hlasovanie na VZ KRK prebieha verejne.

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže VZ KRK  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

 1. Rozhoduje o poradí ako sa budú striedať kluby ktorého zástupca bude predsedom KRK

 

 • Rozhoduje o tom ktorý podpredseda bude č.1 a č.2 

 

Článok 11

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo  je najvyšším výkonným orgánom KRK . Predsedníctvo  riadi činnosť KRK v čase medzi VZ KRK  v súlade so stanovami KRK , prijatými smernicami  a uzneseniami VZ KRK  .
 2.  Funkčné obdobie členov predsedníctva  je 1 rok.

 

 1. Predsedníctvo v klube bude  rotujúce  . To znamená , že každý rok bude predsedom KRK predseda materského klubu z iného klubu alebo ním poverená osoba . Poradie ktorý klub začína sa určí na VZ a podpredsedom KRK budú predsedovia ostatných materských klubov alebo nimi poverený člen materského klubu . Informáciu o tom kto bude podpredseda za materský klub oznámi predsedovi KRK predseda materského klubu najneskôr do 14 dní od konania VZ .

 

 1.  Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 12 mesiacov.

 

 1.  Členmi predsedníctva  sú:

 

 1. Predseda ktorý je Štatutárnym zástupcom klubu,

 

 1. Podpredseda č.1 a podpredseda č.2

 

 1. Členovi predsedníctva  zaniká mandát :

 

 1. uplynutím funkčného obdobia

 

 1. vzdaním sa funkcie

 

 1.  odvolaním VZ KRK

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v KRK

 

 

 1. Členovia predsedníctva KRK , ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania KRK až do ustanovenia nových členov predsedníctva KRK .

 

 1. Ak zanikne výkon funkcie člena predsedníctva KRK  pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže materský klub  poveriť inú osobu dočasným výkonom funkcie namiesto dotknutého člena, a to až do zvolenia nového člena predsedníctva  na VZ KRK .

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi alebo podpredsedovi KRK

 

 1. Zasadnutia predsedníctva  zvoláva a riadi predseda KRK alebo ním poverená osoba z členov predsedníctva

 

 1. Na zasadnutí predsedníctva má právo zúčastniť sa kontrolór združenia.

 

 1. Predsedníctvo KRK :

 

 1. zabezpečuje činnosť KRK podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu

            zasadnutí,

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných KRK a ich hodnotenie

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje kalendár súťaží,

 

 1. vytvára , zverejňuje a schvaľuje predpisy pre športové odvetvia a oblasti pôsobnosti KRK

 

 1.  podľa potreby vytvára sekretariát KRK a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov,

 

 1. schvaľuje návrh plánu činnosti predsedom KRK  na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu KRK ,

 

 1.  schvaľuje návrh rozpočtu predsedom KRK na obdobie medzi dvomi VZ,

 

 1. rozhoduje o nakladaní s majetkom KRK  v rozsahu určenom VZ KRK a stanovami KRK

 

 1. vykonáva výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté

 

 1.  na návrh predsedu KRK alebo iného člena predsedníctva  schvaľuje interné predpisy , uznesenia a smernice KRK

 

 1. Predsedníctvo  je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia formou uznesenia a  smernice  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov . Člen predsedníctva  hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Funkcionárom patrí náhrada účelne vynaložených výdavkov spojených s výkonom funkcie

 

 1.  V záujme efektivity činnosti môže predsedníctvo KRK  prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

Článok 11.1

Predseda

 

 1. Je najvyššou volenou výkonnou funkciou a štatutárnym orgánom KRK oprávneným konať v mene KRK . Pri hlasovaní ma jeden platný hlas.

 

 1. Zvoláva a riadi zasadnutia VZ,

 

 1.  Zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami alebo subjektmi.

 

 1. Koná a vystupuje v prospech dobrého mena KRK

 

 1. Dozerá na dodržiavanie stanov a v prípade ich porušenia koná v zmysle stanov a interných smerníc KRK

 

 1.  Má „právo veta“ voči rozhodnutiam predsedníctva. Právo veta môže prelomiť rozhodnutie VZ KRK prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných zástupcov s právom hlasovať.

 

 1.  Schvaľuje použitie finančných prostriedkov v zmysle stanov, interných smerníc klubu, schváleného rozpočtu a nakladá s majetkom KRK v rozsahu určenom VZ KRK

 

 1.  V rámci činnosti klubu stanovuje rozpis /harmonogram/ jednotlivých športových súťaží a športovo–spoločenských podujatí klubu a vytvára podmienky na ich zabezpečenie.

 

 1.  Môže pri disciplinárnom previnení člena KRK okamžite pozastaviť členstvo tohto člena v klube KRK do zvolania predsedníctva , ktoré bude riešiť disciplinárny priestupok.

 

 1. Práva a povinnosti predsedu môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.

 

 1.  Predkladá predsedníctvu KRK návrh plánu činnosti na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu KRK

 

 1.  Predkladá predsedníctvu KRK návrh rozpočtu na obdobie medzi dvomi VZ.

 

Článok 11.2

Podpredseda 1,2

 

 1. V neprítomnosti predsedu KRK  zastupuje klub podpredseda č.1 a v jeho neprítomnosti podpredseda č.2 a koná v mene KRK samostatne ako štatutár . O poradí podpredsedov rozhoduje VZ .
 2. Plní úlohy v zmysle stanov KRK a pokynov predsedu KRK
 3. Práva a povinnosti podpredsedov  môže podrobnejšie upraviť vnútorná smernica klubu.
 4. Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

 

Článok 11.3

Kontrolór združenia

 

 1. Kontrolór združenia vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly KRK a je najvyšším kontrolným orgánom KRK .

 

 1. Funkčné obdobie Kontrolóra združenia je 7 rokov. Kontrolóra KRK volí VZ KRK .

 

 1.  Kontrolórovi KRK vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do funkcie na VZ KRK

 

 1.  Kontrolórovi KRK zaniká mandát:

 

 1. uplynutím funkčného obdobia,

 

 1. písomným vzdaním sa funkcie,

 

 1. odvolaním VZ KRK

 

 1. úmrtím

 

 1.  vystúpením, resp. zánikom členstva v KRK

 

 

 1. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi KRK
 2.  Výkon funkcie Kontrolóra KRK je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch KRK .

 

 1. Kontrolór združenia:

 

 1. kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie finančných prostriedkov,

 

 1. vykonáva kontrolu súladu stanov v súlade so zákonom a ďalších vnútorných predpisov KRK

 

 1. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí VZ KRK a ich riadneho

            zverejňovania,

 1. upozorňuje orgány KRK  na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi KRK

 

 1. pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie

 

 1. vypracúva výročnú správu o svojej činnosti, ktorú predkladá VZ KRK

 

 1.  zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ KRK , predsedníctve KRK , a ak to považuje za

             potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov KRK

 1. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov KRK

 

 1. je povinný kontrolovať dodržiavanie stanov KRK , v prípade nejasnosti podáva výklad stanov a vnútorných predpisov KRK

 

Článok 12

Disciplinárne konanie

 

 1. Disciplinárne konanie vedie Disciplinárna komisia voči členovi KRK ako športovcovi, za porušenie pravidiel súťaže, za nedodržiavanie bezpečnostných predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom na strelniciach , súťažiach , predpisov KRK alebo rozhodnutí KRK (ďalej len “disciplinárne previnenie”),

 

 1. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu. Pravidlá disciplinárneho konania, sankcie a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti s disciplinárnym previnením uložiť, upravujú stanovy KRK alebo Disciplinárny poriadok KRK , ktorý schvaľuje predsedníctvo  klubu KRK

 

 1. Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorí sú volení VZ.

 

 1. V záujme efektivity činnosti môže VZ zvoliť Disciplinárnu komisiu na základe hlasovania aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, pokiaľ nebola zvolená priamo na VZ.

 

 1. Funkčné obdobie Disciplinárnej komisie je 5 rokov .

 

 1. Členmi Disciplinárnej komisie sú: predseda a dvaja členovia.

 

 1. Výkon funkcie člena Disciplinárnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných orgánoch KRK

 

 1. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na jej zasadnutí. Každý člen Disciplinárnej komisie má jeden hlas. Člen Disciplinárnej komisie hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

 

 1.  Za porušenie stanov a vnútorných smerníc za hrubé a opakované výtržnosti, za vážne nedostatky vo výkone práv a povinností za previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných KRK , môžu byť uložené disciplinárne postihy.

 

V disciplinárnom konaní sú možné tieto postihy:

 

 1. napomenutie,

 

 1. peňažná pokuta,

 

 1.  zákaz športovej činnosti za KRK

 

 1. zákaz výkonu funkcie,

 

 1. pozastavenie členstva v klube,

 

 1.  podmienečné vylúčenie z klubu,

 

 1. vylúčenie z klubu.

 

Článok 13

Hospodárenie združenia

 

                                       Základné princípy hospodárenia združenia

 

 1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9 ods. 3 ZoŠ.

 

 1. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.

 

 1. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VZ na návrh predsedu KRK

 

Článok 14

Príjmy združenia a výdavky združenia

 

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu členov KRK

 

 1. poplatky za registráciu a evidenciu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi KRK podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. členské príspevky od členov KRK

 

 1. príspevky od materských klubov

 

 1. príspevky od iných občianskych združení,

 

 1.  dary,

 

 1. príjmy za vstupy na športové podujatia organizované KRK (štartovné),

 

 1. príjmy z predaja tovarov alebo služieb spojené s činnosťou KRK podľa týchto stanov,

 

 1. príjmy zo zmlúv o reklame,

 

 1.  príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

 

 1.  príjmy z inej zárobkovej činnosti KRK

 

 1.  príjmy z finančných darov,

 

 1.  podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 

 1.  sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,

 

 •  dotácie z rozpočtu verejnej správy,

 

 1.  príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ,

 

 1. peňažné pokuty uložené v disciplinárnom konaní.

 

 

 1. Výdavky KRK , ktorými sa napĺňa poslanie KRK v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele KRK sú najmä výdavky:

 

 1. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,

 

 1. na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,

 

 1.  na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky,

 

 1.  na zabezpečenie organizovania súťaží na území Slovenskej republiky a iných so streľbou súvisiacich podujatí,

 

 1.  na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,

 

 1.  výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,

 

 1. na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

 

 1. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,

 

 1.  na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,

 

 1. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa propagujú aktivity KRK

 

 1. na marketingové aktivity

 

 1. iné výdavky.

 

Článok 15

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

            Zrušenie a zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia predsedníctva alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny členov predsedníctva .

 

 1.  Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

 

 1.  V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, predsedníctvo  určí likvidátora združenia.

 

 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

 

 1. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia predsedníctva určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1.  V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak predsedníctvo  nerozhodne inak.

 

 1.  Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia predsedníctva KRK .

 

 1.  Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

 1.  Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

 1. Výklad týchto stanov a riešenie prípadov , ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva predsedníctvo KRK

 

Článok 16

Účinnosť

 

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené najvyšším orgánom združenia KRK

Dňa 28.10.2018 a nadobúdajú účinnosť vzatia na vedomie  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 1. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky predseda v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Doterajšie stanovy KRK  strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

 

 

 

 

 

      Dňa 28.10.2018    V Michalovciach